A+ R A-
30
Δεκ
2011

Καταστατικό Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

PDF

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

            Ιδρύεται Ομοσπονδία Σωματείων με την επωνυμία «Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας» (Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.)                                  

            Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.  όσες φορές χρειάζεται μπορεί να εμφανίζεται με την ξενόγλωσση επωνυμία «Fédération Hellénique Sportive des Motocyclistes».

            Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.  έχει έδρα την Καβάλα. Όμως για διάφορους λόγους και αναλόγως των συνθηκών μπορεί ο τόπος συνεδριάσεων να μεταφέρεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα και με αιτιολόγηση της διοίκησής της σε άλλη πόλη. Η απόφαση αυτή θα επικυρώνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση Μελών της Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. (τακτική ή έκτακτη).

Το σήμα της Ομοσπονδίας εικονίζει σχηματοποιημένο τροχό σε κύλιση περικλειόμενο από δάφνινο στεφάνι και τα αρχικά της επωνυμίας «Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.». Τα χρώματά που επιλέγονται για το σήμα της Ομοσπονδίας είναι τα εθνικά μας χρώματα κυανό και λευκό, με πρόσθεση του κίτρινου και του πράσινου χρώματος.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  είναι η μεταξύ των σωματείων μελών αυτής, οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη των αθλημάτων της μοτοσυκλέτας, με τις αρχές και αξίες του φίλαθλου πνεύματος, σε όλη τη χώρα.

Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ

            Τα μέσα για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι:

 • 1. Η οργάνωση και τέλεση ετησίως κάθε είδους τοπικών, πανελληνίων ή άλλων αγώνων και πρωταθλημάτων (αγώνες ταχύτητας, ντραγκστερ (dragster), μοτοκρος (motocross), εντούρο (enduro), τράιαλ (trial), σούπερ μοταρ (supermotard) κ.α.) μεταξύ όλων των αθλητών - αθλητριών που ανήκουν στη δύναμη των σωματείων μελών της.
 • 2. Η συμμετοχή των αθλητών - αθλητριών των σωματείων μελών της, σε παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλους διεθνείς αγώνες. Η ηθική και εφόσον είναι δυνατόν η υλική ενίσχυση των σωματείων μελών της, για την προαγωγή του επιδιωκόμενου σκοπού.
 • 3. Η επιδίωξη της δημιουργίας σε όλη τη χώρα αγωνιστικών χώρων όλων των αθλημάτων μοτοσυκλέτας, για κοινή χρήση τους από τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας.
 • 4. Η έκδοση επίσημου περιοδικού δελτίου και κάθε άλλου μέσου επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής που θα βοηθήσει στην επιτυχία του σκοπού και των στόχων της Ομοσπονδίας.
 • 5. Η οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων και η δημοσίευσή τους, με στόχο τη διάδοση του αθλήματος και την ανάπτυξη του φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος.
 • 6. Η δημιουργία φιλικών σχέσεων και συνεργασίας με τις άλλες ομοειδείς ξένες Ομοσπονδίες.
 • 7. Η έκδοση κανονισμών και οδηγιών, συναφών με τα αγωνίσματα που διοργανώνονται από την Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.
 • 8. Η εγγραφή της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. στις οικείες διεθνείς ενώσεις - Ομοσπονδίες και η διοργάνωση σε συνεργασία με αυτές διεθνών, παγκοσμίων ή άλλων αγώνων.
 • 9. Η δημιουργία και οργάνωση σχολών ή σεμιναρίων προπονητών και κριτών του αθλήματος.
 • 10. Η εποπτεία και ο έλεγχος όλων των αγώνων μοτοσυκλέτας που οργανώνονται στην Ελλάδα, για την ακριβή τήρηση των κανονισμών.
 • 11. Η λειτουργία και κατάρτιση των εθνικών ομάδων μοτοσυκλέτας.
 • 12. Η ανακήρυξη των πρωταθλητών των αγώνων μοτοσυκλέτας.

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 • 1. Την ιδιότητα του σωματείου μέλους της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. αποκτούν με σχετική αίτησή τους, τα αναγνωρισμένα, δικαστικά και διοικητικά, σωματεία της χώρας, τα οποία διατηρούν τμήμα των αθλημάτων της μοτοσυκλέτας που προβλέπεται σε διάταξη του καταστατικού τους, με απόφαση του Δ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
 • 2. Για την εγγραφή σωματείου ως μέλος της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. απαιτείται η κατάθεση στο Δ.Σ. αυτής των παρακάτω εγγράφων: α) αίτηση εγγραφής του, β) επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του, γ) επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης αναγνώρισης του καταστατικού του, δ) πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα των Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου, ε) ονομαστική κατάσταση των μελών του Δ.Σ. του με τις διευθύνσεις και τα επαγγέλματα αυτών, στ) διορισμό του τακτικού αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του στην Ομοσπονδία, ζ) υπεύθυνη δήλωση και ονομαστική κατάσταση των αθλητών του, που επιδίδονται στα αθλήματα της μοτοσυκλέτας, η) αίτηση έκδοσης αθλητικής ταυτότητας των παραπάνω αθλητών, θ) καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής του στην Ομοσπονδία.

Η υποβολή της αίτησης εγγραφής στην Ομοσπονδία, υποδηλώνει την αποδοχή από το σωματείο που την καταθέτει, όλων των διατάξεων του καταστατικού αυτού και των κανονισμών που εκδίδει η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.

 • 3. Η εγγραφή ενός σωματείου ως μέλος της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., του επιτρέπει να συμμετέχει σε όλη γενικά τη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας, αλλά δεν του παρέχει αμέσως δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Από τον ανωτέρω περιορισμό εξαιρούνται τα ιδρυτικά μέλη.

Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την εγγραφή του ως μέλος, το σωματείο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  ενώπιον της οποίας το θέμα φέρεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. σαν πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία λαμβάνεται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, αποκτά αμέσως το δικαίωμα ψήφου, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις: α) να έχει επιδείξει διαρκή δραστηριότητα στα αθλήματα της μοτοσυκλέτας, συμμετέχοντας στην αθλητική δραστηριότητα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, β) να έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις έναντι της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  και γ) να έχει αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση.

 • 4. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε αθλητικό σωματείο, εφόσον στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές με δελτίο αθλητικής ιδιότητας στα αθλήματα της μοτοσυκλέτας. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά την ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας.

Μεταβατική Διάταξη: Η διάταξη της παραγράφου αυτής θα ισχύσει ένα (1) ημερολογιακό έτος μετά από την ειδική αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας.

 • 5. Με την επιφύλαξη των τριών προηγουμένων παραγράφων, όλα τα μέλη της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 • 6. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Ομοσπονδίας.

Κάθε σωματείο - μέλος της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  στερείται της ιδιότητας μέλους αυτής και διαγράφεται υποχρεωτικά από το σχετικό μητρώο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους  παρακάτω λόγους:

α)  στερηθεί της νόμιμης δικαστικής ή της διοικητικής αναγνώρισής του ως φιλάθλου σωματείου,

β) την τελευταία τριετία επέδειξε αγωνιστική αδράνεια με τη μη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε επίσημη αγωνιστική εκδήλωση της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. 

γ) δεν καταβάλει τις οφειλές του προς την Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.,  που απορρέουν από τα δικαιώματά της, για διάστημα δύο (2) ετών και εφόσον ειδοποιείται περί της διαγραφής του, με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον πριν από ένα μήνα

δ) ακολουθεί σκοπούς αντίθετους προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας

ε) παραβεί τις διατάξεις του καταστατικού ή του εσωτερικού  κανονισμού της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.,  εφόσον αυτός ισχύει

στ) απωλέσει την ειδική αθλητική αναγνώριση.

Κάθε σωματείο μέλος ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του μέχρι να οριστικοποιηθεί η απόφαση διαγραφής του, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης που έχει σαν θέμα τη διαγραφή του.

 • 7. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή μέλους προτού αυτό κληθεί εγγράφως σε απολογία.

Άρθρο 5ο

ΠΟΡΟΙ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

1. Πόροι

Πόροι της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  είναι οι εξής:

(α) Οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων μελών, που καθορίζονται στο ποσό  των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).

(β) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής σωματείου μέλους, που καθορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50 €). 

Τα παραπάνω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

(γ) Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς την Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.

(δ) Τα εισοδήματα που προέρχονται από την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

(ε) Τα έσοδα από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις αγώνων, από διαφημίσεις, χορηγίες, εισπράξεις αγώνων και από άλλες συναφείς πηγές, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο πόρο.

2. Καταθέσεις - Αναλήψεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  υποχρεούται να καταθέτει στο όνομά της, σε μια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες της χώρας, τα μετρητά που ανήκουν στην περιουσία της, εκτός του χρηματικού ποσού που απαιτείται εκάστοτε για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών της Ομοσπονδίας. Το ύψος του ποσού αυτού αποφασίζεται από το Δ.Σ. και είναι ανάλογο των τρεχουσών αναγκών της. Τα ποσά που κατατίθενται είναι δυνατόν να αναλαμβάνονται με εντολή του Δ.Σ., με έκδοση επιταγών ή ενταλμάτων πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία αυτού.

Άρθρο 6ο

Δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση
 • 1. Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις της με τις δικαστικές, διοικητικές καθώς και με άλλες αρχές καθώς και με κάθε τρίτο, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της.
 • 2. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να καθορίζονται, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι λεπτομέρειες ορισμένης αντιπροσώπευσης από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση μη αποδοχής της απόφασης από αυτόν ορίζεται άλλο μέλος του για την ειδική αυτή αντιπροσώπευση.

Άρθρο 7ο

Όργανα της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε.

Όργανα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  είναι

α) Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων μελών της.

β) Το Διοικητικό της Συμβούλιο

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

δ) Οι διάφορες Επιτροπές.

Άρθρο 8ο

Γενική Συνέλευση
 • 1. Κάθε σωματείο που έχει την ιδιότητα του μέλους και δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. με ένα μόνο αντιπρόσωπο, μέλος του σωματείου αυτού, ο οποίος έχει αποκτήσει κατά τον χρόνο του ορισμού του το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του και διαθέτει μία μόνο ψήφο. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται και ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα και μόνο σωματείο.
 • 2. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου καθώς και ο αναπληρωτής του νομιμοποιούνται έναντι της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. με την υποβολή προς αυτή τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γ.Σ. σχετικού εγγράφου νομιμοποίησης. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη εμπρόθεσμης υποβολής ισχύει ο προηγούμενος διορισμός.
 • 3. Οι δαπάνες μετακίνησης των οριζομένων αντιπροσώπων, τακτικών και αναπληρωματικών, βαρύνουν τα σωματεία που εκπροσωπούν.
 • 4. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. κάθε σωματείο μέλος εφόσον κατά το πριν τη συνέλευση ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές σε επίσημους αγώνες πανελληνίων πρωταθλημάτων, κυπέλλων, τοπικών πρωταθλημάτων ή διεθνών αγώνων η συμμετοχή των οποίων αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999).

Μεταβατική διάταξη: Η διάταξη της παραγράφου αυτής θα ισχύσει ένα (1) ημερολογιακό έτος μετά από την ειδική αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας. 

5. Στερείται του δικαιώματος ψήφου κάθε σωματείο που δεν έχει τακτοποιημένες τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία.

Άρθρο  9ο

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης -

Διεξαγωγή Συνεδριάσεων - Αποφάσεις

 • 1. Η Ολομέλεια της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. συνέρχεται, από τους αντιπροσώπους των σωματείων, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση και σε έκτακτη γενική συνέλευση όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο.
 • 2. Οι προσκλήσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης πρέπει να αποστέλλονται τριάντα (30) ημέρες πριν από την οριζόμενη γενική συνέλευση και δεκαπέντε (15) ημέρες στις περιπτώσεις εκτάκτων γενικών συνελεύσεων. Στις προσκλήσεις θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και με λεπτομέρεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της γενικής συνέλευσης, καθώς επίσης σε περίπτωση νέας διεξαγωγής, λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη, ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα αυτής. Οι προσκλήσεις κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή στα γραφεία του σωματείου μέλους ή παραδίδονται με απόδειξη στον αρμόδιο αντιπρόσωπό του.
 • 3. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τουλάχιστον οι μισοί του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω έλλειψης απαρτίας ματαιωθεί, αυτή θα επαναληφθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με την ματαιωθείσα. Θεωρείται ότι η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν παρευρίσκονται το 1/4 των αντιπροσώπων των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται υποχρεωτικά νέα Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Η παρούσα Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν τουλάχιστον οι μισοί του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων μελών  που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω έλλειψης απαρτίας ματαιωθεί, αυτή θα επαναληφθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση, την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τη ματαιωθείσα, οπότε θεωρείται ότι έχει σχηματισθεί απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων αντιπροσώπων.

 • 4. Στη Γενική Συνέλευση προΐσταται και διευθύνει τις εργασίες της ο Πρόεδρος αυτής, ο οποίος εκλέγεται μαζί με ένα γραμματέα από τους παριστάμενους αντιπροσώπους των σωματείων με ανάταση των χεριών. Από το δικαίωμα εκλογής στις θέσεις αυτές αποκλείονται τα μέλη της Διοίκησης. Η εκλογή διεξάγεται μετά την επικύρωση των πληρεξουσίων αντιπροσώπων.
 • 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένα θέματα στο παρόν καταστατικό, στον Αστικό Κώδικα και στους σχετικούς νόμους. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός εκείνων που αφορούν τη λήψη αποφάσεων σχετικών με προσωπικά θέματα, με την εκλογή προσώπων και τη διαγραφή μελών και οι οποίες διεξάγονται μυστικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας το υπό κρίση θέμα παραπέμπεται σε προσεχή συνεδρίαση.
 • 6. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και αποφασίζει αποκλειστικά για τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Μπορεί να αποφασίζει και για θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων αυτής.
 • 7. Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων στο σχετικό βιβλίο τα οποία υπογράφονται από τον γραμματέα και επικυρούνται από τον Πρόεδρό της.
 • 8. Στις Γενικές Συνελεύσεις παρίστανται τα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου αλλά έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο αν είναι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών. Επίσης μπορούν να παρίστανται μέλη των σωματείων μελών με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 10ο

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. εντός του Οκτωβρίου κάθε χρόνου με κύριο σκοπό:

(α) την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της νέας περιόδου. Ο προϋπολογισμός που ψηφίζεται με τη διαδικασία αυτή, υποβάλλεται προς έγκριση στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Σε περίπτωση μεταρρύθμισης του προϋπολογισμού από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το Δ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  επεξεργάζεται σε συνεργασία με τους προέδρους των σωματείων τόσο τον αρχικό προϋπολογισμό όσο και τον αναμορφωθέντα από την Γ.Γ.Α. και καταρτίζει τον οριστικό προϋπολογισμό που θα ισχύσει για το νέο έτος.

(β) Την έγκριση της ετήσιας λογοδοσίας των πεπραγμένων της διοίκησης για τη χρονική διάρκεια της θητείας της και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

(γ) Την εκλογή του νέου Δ.Σ. που γίνεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια και συγκεκριμένα στα έτη διεξαγωγής των ολυμπιακών αγώνων.

Άρθρο 11ο

Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
 • 1. Σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., μετά από απόφαση του Δ.Σ., όσες φορές κριθεί αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο ή εφόσον ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 του αριθμού των σωματείων μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στον υπολογισμό του 1/5 τα πιθανά δεκαδικά ψηφία παραλείπονται. Στην περίπτωση αυτή στην έγγραφη αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, η δε ημερήσια διάταξη πρέπει να περιλαμβάνει περιοριστικά μόνο τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.

Άρθρο 12ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε. 

Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.  διοικείται από συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται, κάθε τετραετία εντός του Οκτωβρίου του έτους διεξαγωγής των ολυμπιακών αγώνων, από τους αντιπροσώπους των σωματείων μελών της κατά τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω των 2/3 για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση μελών κ.λ.π.) και δεν υπάρχουν  οι νόμιμοι ανα­πληρωτές τους, συγκαλείται υποχρεωτικά από τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. εντός διμήνου έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την ανάδειξη νέας Διοίκησης. Η νέα διοίκηση έχει θητεία το υπόλοιπο της θητείας της προκατόχου της.

Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγονται και  τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., προς αναπλήρωση των θέσεων τακτικών συμβούλων που τυχόν θα μείνουν κενές.

 • 1. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και των αναπληρωματικών μελών, μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2725/1999 εάν αυξηθεί η δύναμη των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της Ομοσπονδίας μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ., δεν επηρεάζει την αριθμητική τους συγκρότηση.
 • 2. Το Δ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. απαρτίζεται από μέλη αντιπροσώπους των σωματείων μελών της, αλλά και μέλη που δεν έχουν την ιδιότητα του αντιπροσώπου έχουν όμως την ιδιότητα του μέλους του σωματείου που ανήκει στην Ομοσπονδία και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 • 3. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθώς και τα αναπληρωματικά πρέπει απαραιτήτως να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.
 • 4. Δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν σαν μέλη της Διοίκησης, τακτικά ή αναπληρωματικά, ούτε να εκπροσωπούν οπουδήποτε την Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις των άρθρων 3, 12 και 21 του Ν. 2725/1999 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου. Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορούν να εκλεγούν και αθλητές των αθλημάτων της μοτοσυκλέτας οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 3057/2002.
 • 5. Οι υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ. είναι σε κάθε περίπτωση άμισθες και τιμητικές.

Μέλη του Δ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  δεν έχουν δικαίωμα να παρέχουν, έναντι αμοιβής, εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτή συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη αμοιβής για την προσφορά άλλων υπηρεσιών κάθε φύσης, ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους από την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς την Ομοσπονδία.

 • 6. Ποσοστό 20% των θέσεων του Δ.Σ. καταλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 9 του Ν. 2725/1999 υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ο αριθμός των υποψηφίων να είναι διπλάσιος του αριθμού των κατά το ποσοστό 20% εκλεγομένων.

Άρθρο 13ο

ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι εκλογές διεξάγονται από 3μελή Εφορευτική Επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος όπως προβλέπεται από το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Ν. 2725/99. Τα δύο άλλα μέλη εκλέγονται μεταξύ των μελών της Γ.Σ.

Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

Οι εκλογές διεξάγονται με ένα και μόνο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή, σε δύο ξεχωριστές λίστες, ταξινομημένοι κατ' αλφαβητική σειρά. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τα 3/7 των εκλεγομένων. Στο υπολογισμό των 3/7 τα πιθανά δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι πρώτοι επτά (7) σε σταυρούς προτίμησης και οι επόμενοι τρεις (3) σε σταυρούς προτίμησης εκλέγονται ως αναπληρωματικοί.

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι πρώτοι τρεις (3) σε σταυρούς προτίμησης.

Σε περίπτωση ισοψηφούντων συμβούλων η σειρά εκλογής καθορίζεται με κλήρωση την οποία διενεργεί η Εφορευτική Επιτροπή.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό ψηφοφορίας στο οποίο αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος, η σύνθεση της Εφορευτικής Επιτροπής, ο αριθμός των παρόντων στη Γ.Σ. και τα πλήρη στοιχεία τους, ο αριθμός των ψηφισάντων και τα στοιχεία τους, οι τυχόν ενστάσεις και οι εκλεγμένοι με τους αναπληρωματικούς τους καθώς και οι σταυροί προτίμησης που πήρε ο καθένας καθώς και οι σταυροί προτίμησης όλων των υποψηφίων. Στο τέλος ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδει όλα τα υλικά της ψηφοφορίας στον πλειοψηφίσαντα του Δ.Σ. και ορίζει μαζί του την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Άρθρο 14ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.

 • 1. Εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα της εκλογής του συγκαλείται το Δ.Σ. με την επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και με μυστική ψηφοφορία καταρτίζεται σε σώμα.

Το Δ.Σ. σε μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα, Ταμία και Έφορο Υλικού. Ανάλογα με τις ανάγκες του το Δ.Σ. (εφόσον υπάρχουν μέλη) μπορεί να εκλέγει εφόρους σε κάθε ξεχωριστό τομέα δραστηριότητας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στο Δ.Σ. να διορίζει εξωδιοικητικούς παράγοντες, ως υπεύθυνους σε ανάλογους τομείς. Κατά τη συγκρότηση σε σώμα διενεργείται αρχικά μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για την εκλογή του Προέδρου, ο οποίος πρέπει να αναδειχθεί με απόλυτη πλειοψηφία (μισό συν ένα των παρόντων). Αν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι 3 φορές. Αν και πάλι δεν εκλεγεί πρόεδρος με απόλυτη πλειοψηφία, τότε εκλέγεται πρόεδρος εκείνος που θα έχει την σχετική πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία που θα ακολουθήσει. Κατόπιν εκλέγονται τα άλλα μέλη του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία.

 • 2. Η θητεία του Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. είναι τετραετής και λήγει τον Οκτώβριο του τέταρτου χρόνου.
 • 3. Αν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα πάνω από 3 συνεδριάσεις, τη θέση του καταλαμβάνει με απόφαση του Δ.Σ. ο πρώτος αναπληρωματικός. Στην περίπτωση αυτή και σε οποιαδήποτε άλλη αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. που κατέχει θέση ευθύνης, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εξαρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω.
 • 4. Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει στο νέο, με τήρηση σχετικού πρωτοκόλλου, το αρχείο, τη σφραγίδα, τα βιβλία, το ταμείο καθώς και ότι άλλο βρίσκεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 15ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 • 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή ζητήσουν τη σύγκλησή του εγγράφως το 1/3 τουλάχιστον από τα μέλη του. Στον υπολογισμό του 1/3 τα πιθανά δεκαδικά ψηφία παραλείπονται.
 • 2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται οι μισοί συν ένας από τα μέλη του.
 • 3. Το Δ.Σ. συζητάει και αποφασίζει επί παντός θέματος το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην αρμοδιότητά του και εξυπηρετεί το σκοπό της Ομοσπονδίας.
 • 4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
 • 5. Οι ψηφοφορίες που διεξάγονται είναι φανερές εκτός των περιστάσεων που αφορούν προσωπικά θέματα, οι οποίες είναι μυστικές και στις οποίες δεν συμμετέχουν οι υπό κρίση σύμβουλοι.
 • 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας το υπό κρίση θέμα παραπέμπεται σε προσεχή συνεδρίαση.
 • 7. Αρμοδιότητες του Δ.Σ. Το Δ.Σ. ειδικότερα μεριμνά: α) για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, β) για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης των Γ.Σ., γ) για τη σύγκληση των εκτάκτων γενικών συνελεύσεων, δ) για τη σύσταση και συγκρότηση των επιτροπών, ε) για το διορισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα προς τούτο νόμο, του έμμισθου προσωπικού το οποίο είναι αναγκαίο για τη λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, στ) για τη σύνταξη του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων κάθε χρήσης, ζ) για την κατάθεση εισηγήσεων στις Γ.Σ. σχετικών με την τροποποίηση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού, η) για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, θ) για την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε φύσης αγώνων και πρωταθλημάτων, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ι) για τη λήψη απόφασης συμμετοχής της Ομοσπονδίας σε διεθνείς ενώσεις και Ομοσπονδίες ή συνεργασίας με τις άλλες ελληνικές καθώς και της υπόδειξης αθλητών για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες κάθε επιπέδου, κ) για την αναγνώριση επιδόσεων που επιτυγχάνονται και γενικά για τη μελέτη και προώθηση όλων των μέτρων που απαιτούνται για την προαγωγή των αθλημάτων της μοτοσυκλέτας και για ότι άλλο αναφέρεται στο άρθρο 2.
 • 8. Κάθε μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του στον αρμόδιο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2429/1996.

Άρθρο 16ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

 • 1. Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον κάθε αρχής, διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας, συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή και άνευ αυτής, στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από το παρόν καταστατικό. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και την λήξη τους, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει στον καθένα το λόγο και εφόσον αυτός που ομιλεί εκτρέπεται του θέματος ή της καλής συμπεριφοράς, τον αφαιρεί. Υπογράφει με το γενικό γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο, μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τα πρακτικά των συνεδριάσεων μετά την επικύρωσή τους.

 • 2. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

 • 3. Γενικός Γραμματέας

Ο Γ.Γ. του Δ.Σ. τηρεί το αρχείο, τη σφραγίδα και τα βιβλία της Ομοσπονδίας, διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μετά του προέδρου κάθε εξερχόμενο έγγραφο, προΐσταται δε των γραφείων και του προσωπικού. Συνυπογράφει επίσης με τον Πρόεδρο τα διπλώματα της Ομοσπονδίας, των αθλητών, συνεργατών, ευεργετών και δωρητών καθώς και τις κάθε φύσεως προκηρύξεις και προσκλήσεις.

 • 4. Ταμίας

Ο ταμίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ενεργεί όλες τις πράξεις των πόρων της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  έναντι διπλοτύπων αποδείξεων που υπογράφονται από τον ίδιο και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ.

β) υπογράφει μετά του Προέδρου τις επιταγές ή τα εντάλματα πληρωμής, για την ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί σε τράπεζες

γ) είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία, καθώς επίσης και για πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς να έχει ληφθεί γενική ή ειδική απόφαση του Δ.Σ. καθώς και για τα εντάλματα

δ) τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων

ε) εισηγείται προς το Δ.Σ. το σχέδιο προϋπολογισμού και υποβάλει προς αυτό τον απολογισμό κάθε χρήσης.

 • 5. Έφορος υλικού

Ο έφορος υλικού επιμελείται των περιουσιακών στοιχείων της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  και είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. για τη συντήρηση, διαφύλαξη και διακίνησή τους.

Άρθρο 17ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • 1. Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή διοίκησης εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, η θητεία της οποίας είναι η αυτή με του Δ.Σ. και έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας.
 • 2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να θέσει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα εξερχόμενα και εισερχόμενα έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις, λογιστικά βιβλία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο αυτή θα ζητήσει.
 • 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το έργο της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και να συντάξει την έκθεσή της, την οποία οφείλει να παραδώσει στο Δ.Σ. που έχει υποχρέωση να τη συμπεριλάβει στη λογοδοσία του προς τη Γενική Συνέλευση. Χωρίς την ως άνω έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν είναι δυνατό να αποφασισθεί η απαλλαγή της απερχόμενης διοίκησης. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της Πρόεδρο. Έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή όταν εκείνη κρίνει, να κάνει έλεγχο στα οικονομικά της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση αδυναμίας ελέγχου των οικονομικών της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. από την Εξελεγκτική Επιτροπή (αδυναμία, αδιαφορία, λιγότερα από δύο (2) μέλη κλπ) το έργο της το αναλαμβάνουν άλλα μέλη της Γ.Σ., με απόφαση της ίδιας της Γ.Σ., τα οποία δεν έχουν θέση ευθύνης στο Δ.Σ.

Άρθρο 18ο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 • 1. Το κάθε νέο Δ.Σ. προβαίνει σε συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών, υπό την προεδρία μελών που διορίζονται από το Δ.Σ., τα οποία επιλέγουν τα μέλη των επιτροπών τους, ο διορισμός των οποίων εγκρίνεται τελικά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Τα διοριζόμενα μέλη πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να είναι μεταξύ των αντιπροσώπων των σωματείων μελών στη Γ.Σ. και να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
 • 2. Οι αρμοδιότητες των επιτροπών, εφόσον δεν προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό, καθορίζονται με την απόφαση για τη συγκρότησή τους.
 • 3. Οι επιτροπές αυτές είναι:
 • (α) Οικονομική Επιτροπή
 • (β) Πειθαρχική Επιτροπή
 • (γ) Τεχνική Επιτροπή
 • (δ) Υγειονομική Επιτροπή
 • (ε) Επιτροπές Κριτών (άρθρων 43, 44 και 45 ν. 2725/99).
 • 4. Εκτός των ανωτέρω επιτροπών το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να συγκροτεί και άλλες επιτροπές, με σχετική απόφασή του, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες της κάθε μίας από αυτές.
 • 5. Ο αριθμός των μελών των επιτροπών καθώς και επί μέρους αρμοδιότητες της κάθε μιας, εάν δεν ορίζονται από το παρόν καταστατικό ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που τις διορίζει, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Άρθρο 19ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • 1. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:
 • (α) η οικονομική διαχείριση όλων των αγώνων και πρωταθλημάτων που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία
 • (β) η επίβλεψη και η εποπτεία της διαχείρισης των αγώνων
 • (γ) η παρακολούθηση της κανονικής εκτέλεσης του προϋπολογισμου
 • (δ) η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Ομοσπονδίας
 • (ε) η εισήγηση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κάθε οικονομικού μέτρου το οποίο αυτή θα κρίνει πρόσφορο
 • (στ) η γνωμοδότηση για κάθε σχετικό με τις αρμοδιότητές της ερώτημα το οποίο τίθεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 20ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • 1. Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, κατά προτίμηση νομομαθείς και επιλαμβάνεται των υποθέσεων που παραπέμπονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, εισηγούμενη για την επιβολή των εννόμων συνεπειών και του ύψους της επιβαλλόμενης ποινής σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, το καταστατικό και τους ισχύοντες κανονισμούς, τόσο επί παραπτωμάτων αθλητών όσο και επί παραπτωμάτων αθλητικών σωματείων.
 • 2. Η Πειθαρχική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον μέλη της και οι αποφάσεις της για να έχουν ισχύ πρέπει να έχουν επαρκή αιτιολογία και να εγκριθούν από το Δ.Σ.

Άρθρο 21ο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • 1. Έργο και αρμοδιότητες της τεχνικής επιτροπής είναι να θέτει και να ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές των μοτοσυκλετών που συμμετέχουν στους αγώνες που διοργανώνονται από την Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. και των αθλητικών χώρων στους οποίους τελούνται αυτοί οι αγώνες.
 • 2. Καταθέτει τις προτάσεις στο Δ.Σ. και έχει συμβουλευτικό ρόλο για κάθε τεχνικό θέμα το οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 22ο

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • 1. Η Υγειονομική επιτροπή είναι τριμελής διορισμένη από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και αποτελείται από ένα εκ των μελών της ως Πρόεδρο και δύο γιατρούς.
 • 2. Το έργο της Υγειονομικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της υγείας των αθλητών των εθνικών ομάδων και των σωματείων και η εισήγηση επί θεμάτων τα οποία έχουν σχέση με την υγεία, ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα των αθλητών της μοτοσυκλέτας.
 • 3. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να ενσωματώνει στον κανονισμό της τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη φαρμακοδιέγερση.
Άρθρο 23ο
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΡΙΤΩΝ

            Στην Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.  λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές κριτών σύμφωνα με τα άρθρα 43, 44 και 45 του Ν. 2725/1999.

 • 1. Η Κεντρική Επιτροπή Κριτών η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 2725/1999 και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του παραπάνω νόμου.

Η Κεντρική Επιτροπή Κριτών έχει δύο (2) υποεπιτροπές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 2725/99.

(α) Την Επιτροπή Ορισμού Κριτών, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 2725/1999, με αρμοδιότητες που καθορίζονται στην παρ. 4 του αυτού άρθρου.

(β) Την  Πειθαρχική Επιτροπή Κριτών, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 2725/1999 με αρμοδιότητες που καθορίζονται στην παρ. 5 του αυτού άρθρου 44.

 • 2. Η Επιτροπή Εφέσεων Κριτών, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, που ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 2725/1999 με αρμοδιότητες που καθορίζονται στην παρ. 6 του αυτού άρθρου 44.
 • 3. Η θητεία των ως άνω επιτροπών κριτών είναι ίση με τη θητεία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 • 4. Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών και της Επιτροπής Εφέσεων Κριτών είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται ενώπιον άλλου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 44 του ν. 2725/1999.
 • 5. Η αξιολόγηση των κριτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2725/1999.

Άρθρο 24ο

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
 • 1. Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. υποχρεούται να τηρεί τα κάτωθι βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 25 του Ν. 2725/1999: (α) μητρώο μελών, (β) πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, (γ) πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, (δ) εσόδων - εξόδων, (ε) περιουσιακών στοιχείων, (στ) πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
 • 2. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να τηρεί μητρώο αθλητών και μητρώο προπονητών.

Άρθρο 25ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
 • 1. Οι ποινές που είναι δυνατόν να επιβληθούν σε βάρος σωματείων μελών της Ομοσπονδίας με απόφαση του Δ.Σ. αυτής και μετά από κλήση σε απολογία, είναι ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος οι κάτωθι: α) έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωσή της, β) προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ένα (1) χρόνο από τις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, γ) περικοπή ή διακοπή για ορισμένο χρονικό διάστημα της καταβολής τυχόν επιχορήγησης, δ) πρόταση προς τη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας περί προσωρινής ή οριστικής διαγραφής του σωματείου από τη δύναμη της Ομοσπονδίας, ε) πρόταση προς την Ε.Φ.Ι. προς άρση της φίλαθλης ιδιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις.
 • 2. Στους αθλητές του διαγραφόμενου σωματείου δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες που τελούνται με την ευθύνη της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. εκτός και αν η Γ.Σ. των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 26ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ
 • 1. Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των αθλητών οι οποίοι συμμετέχουν στους διοργανώμενους απ' αυτήν αγώνες.
 • 2. Οι ποινές και τα όρια τους, καθώς και η διαδικασία και οι περιπτώσεις επιβολής τους, είναι εκτός των όσων αναφέρονται στον Αθλητικό Νόμο και οι εξής: α) έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωσή της, β) προσωρινός αποκλεισμός από κάθε αγώνα μέχρι ένα (1) χρόνο, γ) οριστική διαγραφή του αθλητή από τα μητρώα της Ομοσπονδίας, δ) πρόταση προς την Ε.Φ.Ι. για άρση της φίλαθλης ιδιότητας του αθλητή.
 • 3. Κάθε σωματείο ή αθλητής έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της πειθαρχικής απόφασης του Δ.Σ. στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με όσα σχετικά προβλέπονται στον ισχύοντα αθλητικό νόμο.
 • 4. Αθλητικά παραπτώματα, πλην αυτών που θίγουν τη φίλαθλη ιδιότητα, παραγράφονται μετά από παρέλευση τριών (3) μηνών από την τέλεσή τους, εφόσον δεν έχουν καταγγελθεί στα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 27ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 • 1. Ο εσωτερικός κανονισμός της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. ψηφίζεται μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ. της, από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του αθλητικού νόμου και του καταστατικού, απαγορευομένης της ρύθμισης θεμάτων που σύμφωνα με το άρθρο 80 του Α.Κ. ρυθμίζονται υποχρεωτικά από το καταστατικό.
 • 2. Απαγορεύεται οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού να έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και να αλλοιώνουν την έννοια των άρθρων του.
 • 3. Με ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζονται από τη Γ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών μετά από εισήγηση του Δ.Σ. ρυθμίζονται: α) η οργάνωση του αθλήματος της μοτοσυκλέτας, β) η μεταξύ των σωματείων μελών σχέσεις, γ) οι αρχές που διέπουν τα αθλήματα της μοτοσυκλέτας, δ) οι κανόνες που ισχύουν για τους αθλούμενους, ε) τα περί εγγραφής και μεταγραφής αθλητών, στ) η οργάνωση, επίβλεψη και διεξαγωγή των κάθε φύσης αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων και κάθε ζήτημα που έχει σχέση με αυτούς.
 • 4. Οι κανονισμοί της προηγούμενης παραγράφου, ως και κάθε φύσης μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, υποβάλλονται στη Γ.Γ.Α. για τον έλεγχο της νομιμότητάς τους.
 • 5. Εφόσον παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης των κανονισμών, συνεπεία του κατά την προηγούμενη παράγραφο ελέγχου νομιμότητας της Γ.Γ.Α., η αναμόρφωση αυτή συντελείται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 • 6. Ο εσωτερικός κανονισμός και οι ειδικοί κανονισμοί τροποποιούνται μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ή εφόσον αυτό ζητηθεί από το 1/5 των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας που έχουν δικαίωμα ψήφου, με απόφαση της Γ.Σ., και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 28ο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
 • 1. Οι εγγραφές και μεταγραφές αθλητών της μοτοσικλέτας ενεργούνται σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 33 παρ. 3 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999.

Άρθρο 29ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 • 1. Για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού απαιτείται η σύγκλιση Ειδικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή με την έγγραφη αίτηση του 1/5 του συνόλου των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 • 2. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία του μισού συν ενός τουλάχιστον των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 99 του Α.Κ.

Άρθρο 30ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας έχει κυκλικό σχήμα, η οποία στο κέντρο της φέρει το σήμα της Ομοσπονδίας που είναι σχηματοποιημένος τροχός σε κύλιση περιβαλλόμενος από δάφνινο στεφάνι και περιμετρικά αναγράφεται ο τίτλος της Ομοσπονδίας και το έτος ίδρυσής της (Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος - 2003).

Άρθρο 31ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε.

            Σε περίπτωση διάλυσης της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., η οποία γίνεται τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 99 του Α.Κ., τα περιουσιακά της στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για εξυπηρέτηση αθλητικών αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του Νόμου 2725/1999.

Άρθρο 32ο

Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος Καταστατικού καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση η οποία δεν προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού, αποφαίνεται το Δ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  εντός των πλαισίων του Καταστατικού και των νόμων υπό την έγκριση της προσεχούς Γ.Σ.

Άρθρο 33ο

            Το παρόν καταστατικό περιέχει τριάντα τρία (33) άρθρα, εγκρίθηκε κατ' άρθρο και σε σύνολο από την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων μελών της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  στις 30-3-2003  και θα ισχύσει από την έκδοση της σχετικής εγκριτικής δικαστικής απόφασης και την εγγραφή της στο Βιβλίο Σωματείων Πρωτοδικείου Καβάλας.

 

Χορηγοι-Υποστηρικτες

makina        megasoft  samarina      Computer Centeropap  BluCaffe-logo c