A+ R A-
14
Ιουν
2019

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας 2019

PDF

1 logo_amotoe

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

25419

12 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πρωτ. Γ9/46447/2397

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 88, της παρ. 2 του άρθρου 90

και του άρθρου 54 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α ́57).

β) Της παρ. 3Α του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α ́ 294) όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (Α ́ 84).

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομο- θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).

δ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α ́ 208).

ε) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α ́ 151).

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 210).

ζ) Του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω- τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 28).

η) Της ΔΝΣα/οικ. 22494/ΦΝ459/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωραϊτη» (Β ́1019).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο- γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Στην παρούσα απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέ- ματα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και

ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2303

πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο, προϋποθέσεις για την έλξη τους από μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και λοιποί όροι για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Άρθρο 2 Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του π.δ. 77/1998 (Α ́ 71), του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1230/2012 και της υπουργικής απόφασης 3763/111/2015 (Β ́1163).

2. Επιπροσθέτως για τους σκοπούς της παρούσας από- φασης ισχύουν οι ορισμοί:

α) «όχημα»: οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3 και Ν1, Ν2, Ν3 και τα υπ' αυτών ρυμουλκούμενα και ημιρυ- μουλκούμενα των κατηγοριών Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4, όπως η ονοματολογία των κατηγοριών αυτών ορίζεται στο Πα- ράρτημα II «Ορισμός κατηγοριών και τύπων οχημάτων» της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/2009 (Β ́2112).

β) «Έλκον όχημα»: Όχημα κατηγορίας Μ ή Ν που δια- θέτει διάταξη για την προσάρτηση ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

γ) «Ελκόμενο όχημα»: Όχημα κατηγορίας Ο (ρυμουλ- κούμενο και ημιρυμουλκούμενο).

δ) «Ρυμουλκό»: το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμο- ποιείται μόνο για την έλξη άλλων οχημάτων (ελκυστήρας). ε) «Μεταχειρισμένο όχημα»: το ήδη κυκλοφορούν όχημα στη χώρα μας και το ανάριθμο μεταχειρισμένο

εισαγωγής όχημα.
στ) «Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήμα-

τος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΟ)»: η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έμφορτου οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ταξινόμησης.

ζ) «Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Συνδυα- σμού σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΣ)»: η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα φορτωμένου συνδυασμού οχημά- των σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος τα- ξινόμησης.

η) «Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας επι- καθίσεως (0I1R)»: το μέγιστο αποδεκτό στατικό κατα- κόρυφο φορτίο στο σημείο ζεύξης έλκοντος οχήματος.

θ) «Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον πείρο του ημι- ρυμουλκουμένου (ΦΠρ)»: το μέγιστο αποδεκτό στατικό κατακόρυφο φορτίο στον πείρο του ημιρυμουλκουμένου.

25420

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2303/12.06.2019

Άρθρο 3
Έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας Ο

1. Για τα οχήματα των κατηγοριών Ο εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυ- κλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχή- ματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχή- ματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:

α) το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και

β) συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακρι- τικό γράμμα «Τ» για τα λοιπά.

2. Για τη μορφή και τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Ο εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης Α-33824/2683/04 (Β ́1514). Ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός μέσω των εξής δικαιολογητικών:

α) για καινούργια οχήματα:

αα) δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

ββ) δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ μι- κρών σειρών και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

γγ) δελτίου κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μι- κρών σειρών, και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πρω- τότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή

δδ) πιστοποιητικού μεμονωμένης έγκρισης κατ' εφαρ- μογή των διατάξεων της 29949/1841/29.11.2009 κοι- νής απόφασης (Β ́2112), με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2007/46/ΕΚ και της 5299/406/2012 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρι- σης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 29949/1841/09» (Β ́2840).

β) για μεταχειρισμένα οχήματα:

αα) άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 13700/1978 (ΦΕΚ Β ́401) ή

ββ) ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ ́ της υπουργικής απόφασης 16823/1978 (Β ́524) και της υπουργικής απόφασης 23780/1978 (Β ́642).

3. Για τα μεταχειρισμένα οχήματα ειδικής χρήσης-ει- δικού σκοπού απαιτείται, επιπλέον των κατά περίπτωση της παρ. 2.β δικαιολογητικών, η έγκριση ταξινόμησης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουρ- γική απόφαση 3763/111/2015 (Β ́1163).

4.α) Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μεταχειρι- σμένων οχημάτων των κατηγοριών Ο1 και Ο2 που δι- αθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, διενεργείται επιθεώρηση του οχήματος από την Υπηρεσία Μεταφο- ρών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και συντάσσεται πρακτικό επιθεώρησης.

β) Στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση δια- πιστωθούν ελλείψεις αναφορικά με τα υποχρεωτικά

αναγραφόμενα επί της άδειας κυκλοφορίας, στοιχεία ή σχετικές διατάξεις του του ν. 2696/1999 (Α ́ 57) (Κύρω- ση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) καθώς επίσης και αναντιστοιχίες με τα αναγραφόμενα στο ειδικό σημείω- μα ρυμούλκησης, κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με το Παράρτημα Γ ́ της ΣΤ ́ 29900/1977 (Β ́1318), το οποίο μπορεί να συνοδεύεται με υπολογισμούς αντοχής του πλαισίου, του συστήματος πέδησης και άλλων εξαρτημάτων κατά περίπτωση.

γ) Για τα οχήματα αυτά διενεργείται εκ νέου επιθεώρη- ση προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας.

5. Για την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας των οχημά- των κατηγορίας Ο συντάσσεται, κατόπιν ελέγχου των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ειδικό απογραφικό δελτίο ελκόμενου οχήματος. Τα απογρα- φικά δελτία εκδίδονται κατ' αναλογία με τα απογραφικά δελτία φορτηγών αυτοκινήτων.

6. Για την απόδειξη της νόμιμης κυριότητας ή κατοχής των οχημάτων κατηγορίας Ο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλονται:

α) Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:
αα) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης
ββ) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον έχει εκδοθεί

τέτοια.
γγ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία

αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (εφό- σον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυ- κλοφορίας).

β) Για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα: αα) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.
ββ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία

αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος.
γ) Για τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα οχήματα: αα) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό ση-

μείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργική απόφαση 16823/1978 (Β ́642), εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

ββ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

Άρθρο 4
Πινακίδες οχημάτων κατηγορίας Ο

1. Τα οχήματα κατηγορίας Ο Δημόσιας Χρήσης (ΔΧ) φέρουν πινακίδες σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπουργική απόφαση 4700/330/2004 (Β ́192).

2. Τα οχήματα κατηγορίας Ο εκτός των ΔΧ, φέρουν πινακίδες με συνδυασμό ανά δύο (2) του γράμματος Τ και των δεκατεσσάρων (14) γραμμάτων: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, που είναι κοινά στην ελληνική και λατινική αλφάβητο και ενός αριθμού από το 10000 έως τον αριθμό 99999 σύμφωνα με το Παράρτημα.

Τεύχος B’ 2303/12.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25421

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού της μεταλλικής κατασκευής, του αντανακλαστικού υλικού, ο χρωματι- σμός, το ανάγλυφο κείμενο και οι λοιπές κατασκευα- στικές λεπτομέρειες των πινακίδων κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων είναι ίδιες με τις προδια- γραφές των κοινών πινακίδων.

Άρθρο 5
Έλξη οχημάτων κατηγορίας Ο

1. Επιτρέπεται η έλξη οχημάτων κατηγορίας Ο από οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και η κυκλοφορία τους ως συνδυασμός οχημάτων εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:

α) Τα οχήματα που συγκροτούν τον συνδυασμό είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας.

β) Επιβατικά οχήματα κατηγορίας Μ1, λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 και ελαφρά φορτηγά οχήματα κατηγορίας Ν1 έλκουν μόνο ρυμουλκούμενα, των υπο- κατηγοριών Ο1 και Ο2.

γ) Φορτηγά οχήματα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 έλ- κουν μόνο ρυμουλκούμενα, όλων των υποκατηγοριών Ο. δ) Ρυμουλκά οχήματα (ελκυστήρες) κατηγορίας Ν2 και Ν3 μπορούν να έλκουν μόνο ημιρυμουλκούμενα των

υποκατηγοριών Ο2, Ο3 και Ο4.
ε) Αναφορικά με την τροχοπέδηση των οχημάτων

κατηγορίας Ο καθώς και των συνδυασμών οχημάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 56 και 57 του ν. 2696/1999 (Α ́ 57) (Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο- φορίας) αντίστοιχα.

2. Προκειμένου να επιτραπεί η κυκλοφορία των κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενων συνδυασμών οχημάτων πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι τεχνικές προϋποθέσεις:

α) Για ρυμουλκούμενα οχήματα: η μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έλξης (ΤΜ) που αναγράφεται στα πεδία (Ο.1) και (Ο.2) της άδειας κυκλοφορίας του έλκοντος οχή- ματος, είναι μεγαλύτερη ή ίση της ΜΑΜΦΟ του ρυμουλ- κούμενου οχήματος, η οποία αναγράφεται στο πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας του.

ΤΜέλκον ≥ ΜΑΜΦΟελκόμενο για ρυμουλκούμενα οχήματα Επιπροσθέτως, ισχύουν τα παρακάτω κατά περίπτωση: αα) Για προσάρτηση ρυμουλκούμενων κατηγορίας Ο1

χωρίς σύστημα πέδησης, πεδίο (Ο.2) της άδειας κυκλο- φορίας του, σε οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1, το ήμισυ της μάζας σε τάξη πορείας του έλκοντος οχήμα- τος (AR), πεδίο (G) της άδειας κυκλοφορίας για τα Ν1, είναι μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο με τη ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκούμενου.

0,5* AR ≥ ΜΑΜΦΟελκόμενο για 01 χωρίς πέδηση σε Μ1, Ν1

ββ) Για προσάρτηση ρυμουλκούμενων των κατηγορι- ών 01 με σύστημα πέδησης και Ο2 σε οχήματα των κα- τηγοριών Μ1 και Ν1, η ΜΑΜΦΟ του έλκοντος οχήματος, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας, είναι μεγαλύτερη ή ίση της ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκούμενου, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

ΜΑΜΦΟέλκον ≥ ΜΑΜΦΟελκόμενο για Ο1 με πέδηση και Ο2 σε Μ1, Ν1

γγ) Για προσάρτηση ρυμουλκούμενων των κατηγο- ριών Ο1 με σύστημα πέδησης και Ο2 σε οχήματα παντός εδάφους των κατηγοριών M1G και N1G, η ΜΑΜΦΟ του

έλκοντος οχήματος, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας, εί- ναι μεγαλύτερη ή ίση του 1,5 πλάσιου της ΜΑΜΦΟ του ρυ- μουλκούμενου, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

ΜΑΜΦΟέλκον ≥ 1,5*ΜΑΜΦΟελκόμενο για Ο1 με πέδηση και Ο2 σε M1G, N1G

β) Για ημιρυμουλκούμενα οχήματα: η μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έλξης (ΤΜ) που αναγράφεται στο πεδίο (Ο.1) της άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκού συν το μέ- γιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας επικαθίσεως (ΦΠΡί), το οποίο αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας του, είναι μεγαλύτερο ή ίσο της ΜΑΜΦΟ του ημιρυμουλκούμενου οχήματος, η οποία αναγράφε- ται στο πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας του.

ΤΜρυμουλκό + ΦΠR ≥ ΜΑΜΦΟημιρυμουλκούμενο για ημιρυμουλ- κούμενα οχήματα

γ) Το Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας επικαθίσεως του ρυμουλκού οχήματος (cpnR), το οποίο και αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας του είναι μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον πείρο του ημιρυμουλκούμε- νου (ΦΠρ), το οποίο και αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας του τελευταίου.

ΦΠR > ΦΠρ για αρθρωτά οχήματα

δ) Η Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Συνδυ- ασμού σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΣ), η οποία και αναγράφεται στο πεδίο (F.3) της άδειας κυκλοφορίας του έλκοντος οχήματος, είναι μικρότερη ή τουλάχιστον ίση προς τη Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα φορτίου του συνδυασμού (MC).

ΜΑΜΦΣ ≤MC για συνδυασμούς οχημάτων

ε) Η Μέγιστη επιτρεπόμενη ρυμουλκούμενη μάζα (ER) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις τιμές (0.1) και (0.2) που αναγράφονται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας για τα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν.

στ) Αναφορικά με τη διάταξη σύνδεσης ισχύουν τα κάτωθι:

αα) Η όλη διάταξη συνδέσεων του ελκομένου μετά του έλκοντος οχήματος είναι επαρκούς αντοχής.

ββ) Οι σύνδεσμοι διαθέτουν μηχανισμό που εξασφαλί- ζει τη σύνδεση είτε αυτόματα είτε με κατάλληλο ευχερή χειρισμό ώστε να αποκλείεται η αθέλητη αποσύνδεση,

γγ) Η σύνδεση μεταξύ ελκομένου και έλκοντος γίνε- ται είτε με σύστημα ράβδων που σχηματίζουν σταθερό ισοσκελές τρίγωνο με τον πλησιέστερο προς το έλκον όχημα άξονα του ελκομένου είτε με άλλο σύστημα που εξασφαλίζει απαραίτητα σύνδεση άκαμπτη, κατά την οριζόντια έννοια, με τον πλησιέστερο προς το έλκον όχημα άξονα του ελκομένου.

δδ) Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγο- ριών Μ1 και Ν1 η διάταξη σύνδεσης αποσπάται όταν κατά την κυκλοφορία τους δεν προσαρτάται σε αυτά ρυμουλκούμενο όχημα.

3. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορί- ας οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο του παρόντος και αφορούν στον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων δη- μιουργίας συνδυασμών οχημάτων αναλύονται κατωτέρω.

25422 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2303/12.06.2019

3.1 Έλκοντα οχήματα

α) Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχή- ματος (Μ): αναγράφεται στο πεδίο (F.1) της άδειας κυ- κλοφορίας και λαμβάνεται:

- για καινούργια οχήματα, από την έγκριση τύπου του οχήματος ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης,

- για μεταχειρισμένα οχήματα, κατά προτεραιότητα από:

αα) το πινακίδιο του κατασκευαστή που είναι σταθερά επικολλημένο επί του οχήματος ή

ββ) τη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου εισαγωγέα του οχήματος στη χώρα μας ή

γγ) την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή

δδ) ειδικά για τα ήδη κυκλοφορούντα στη χώρα μας οχήματα, για τα οποία η τιμή της (Μ) είχε καθοριστεί με εφαρμογή πρότερων διατάξεων, κατ' εξαίρεση δύναται να διατηρηθεί η τιμή αυτή όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους.

β) Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα φορτίου του συν- δυασμού (MC): δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφο- ρίας του οχήματος, απαιτείται ωστόσο για τον έλεγχο πλήρωσης της προϋπόθεσης της παρ. 2.β ανωτέρω και λαμβάνεται:

- για καινούργια οχήματα, από την έγκριση τύπου του οχήματος ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης αυτού,

- για μεταχειρισμένα οχήματα, από βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου εισαγωγέα του οχήμα- τος στη χώρα μας. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η εύρεση της τιμής (MC) από τα παραπάνω, αυτή υπο- λογίζεται από την εξίσωση: MC = 3,83*HR, όπου HR το μέγιστο φορτίο του κινητήριου άξονα ή του συστήματος κινητηρίων αξόνων του έλκοντος σε kp.

γ) Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έλξης (ΤΜ) με ή χωρίς σύστημα πέδησης: αναγράφεται στα πεδία (Ο.1) και (Ο.2) αντίστοιχα της άδειας κυκλοφορίας και λαμ- βάνεται:

- για καινούργια οχήματα από την έγκριση τύπου του οχήματος ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης αυτού.

- για μεταχειρισμένα οχήματα, κατά προτεραιότητα από:

αα) βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου ει- σαγωγέα του οχήματος στη χώρα μας

ή

ββ) την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του οχή- ματος

γγ) για την περίπτωση οχημάτων που η εύρεση του ΤΜ με σύστημα πέδησης είναι αδύνατη, αυτό υπολογίζεται από την εξίσωση TM=MC-M.

δ) Μάζα σε τάξη πορείας (AR): αναγράφεται στο πεδίο (G) της άδειας κυκλοφορίας όλων των οχημάτων εκτός της κατηγορίας Μ1 και λαμβάνεται:

- για καινούργια οχήματα, από την έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος,

- για μεταχειρισμένα οχήματα, από τη ζύγιση του οχή- ματος έτοιμου προς κυκλοφορία. Η μάζα αυτή αντιστοι- χεί στη μάζα του οχήματος με τη δεξαμενή (-ές) πλήρη (-εις) τουλάχιστον κατά το 90% της χωρητικότητας της (τους), συμπεριλαμβανομένης της μάζας του οδηγού, του καυσίμου και των υγρών, στο οποίο έχει τοποθετηθεί

ο βασικός εξοπλισμός σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και εφόσον έχουν τοποθετηθεί, η μάζα του αμαξώματος, του θαλάμου επιβατών, της ζεύ- ξης και του εφεδρικού τροχού (των εφεδρικών τροχών), καθώς και των εργαλείων.

ε) Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΟ): αναγράφεται στο πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ των τιμών της Μέγιστης τεχνικά απο- δεκτής μάζας έμφορτου οχήματος (Μ), στο πεδίο (F.1) της άδειας κυκλοφορίας και

αα) των 3,5 τόνων για φορτηγά οχήματα κατηγορίας Ν1 ή

ββ) των μεγίστων ορίων φορτίσεων που προβλέπονται στο π.δ. 1161/1977 ή στο π.δ. 77/1998, για οχήματα των κατηγοριών Ν2 και Ν3.

στ) Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας του ρυμουλκού (OriR): αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται από την εξίσωση Φ/IR = ΜΑΜΦΟ-AR.

ζ) Ωφέλιμη μάζα φορτηγού (QR): αναγράφεται στο πεδίο (19) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται από την εξίσωση QR= ΜΑΜΦΟ-AR

η) Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού οχήματος (ΜΑΜΦΣ): αναγράφεται στο πεδίο (F.3) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ των τιμών της MC και των μεγίστων ορίων φορτίσεων που προβλέπονται στο π.δ. 1161/1977 ή στο π.δ. 77/ 1998, για κάθε συνδυασμό οχημάτων.

θ) Μέγιστη επιτρεπόμενη ρυμουλκούμενη μάζα (ER): δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας και καθορίζει τη μέγιστη μάζα ελκόμενου οχήματος που επιτρέπεται να ρυμουλκεί το εκάστοτε έλκον και λαμβάνεται από την εξίσωση: ER= ΜΑΜΦΣ-ΜΑΜΦΟ.

3.2 Ελκόμενα οχήματα

α) Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχή- ματος (Μ): αναγράφεται στο πεδίο (F.1) της άδειας κυ- κλοφορίας και λαμβάνεται:

- για καινούργια οχήματα, από την έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος,

- για μεταχειρισμένα οχήματα, κατά προτεραιότητα από:

αα) το πινακίδιο του κατασκευαστή που είναι σταθερά επικολλημένο επί του οχήματος ή

ββ) τη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου εισαγωγέα του οχήματος στη χώρα μας ή

γγ) την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του οχήμα- τος ή

δδ) το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης για τα ρυμουλ- κούμενα οχήματα των κατηγοριών 01 και 02 που έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή

εε) τεχνική μελέτη αντοχής του φορέα η οποία συ- ντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφαλαίου Δ της ΣΤ-29900/1977 κανονιστικής απόφασης (Β ́1318) προκειμένου για οχήματα που στερούνται του τεχνικού αυτού στοιχείου ή έχουν υποστεί μετατροπές, κατά τα διαλαμβανόμενα στην υπουργική απόφαση 13700/1978 (Β ́401).

Τεύχος B’ 2303/12.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25423

β) Μάζα σε τάξη πορείας (AR): αναγράφεται στο πεδίο (G) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται:

- για καινούργια οχήματα, από την έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος,

- για μεταχειρισμένα οχήματα, μετά από ζύγιση του οχήματος έτοιμου προς κυκλοφορία. Η μάζα αυτή αντι- στοιχεί στη μάζα του οχήματος συμπεριλαμβανομένων του καυσίμου και των υγρών, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο βασικός εξοπλισμός σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και, εφόσον έχουν τοποθετηθεί, η μάζα του αμαξώματος, πρόσθετης ζεύξης (πρόσθετων ζεύξεων) και του εφεδρικού τροχού (των εφεδρικών τρο- χών), καθώς και των εργαλείων.

γ) Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΟ): αναγράφεται στο πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ των τιμών της Μέγιστης τεχνικά απο- δεκτής μάζας έμφορτου οχήματος (Μ) και

αα) των 0,75 τόνων για οχήματα κατηγορίας Ο1,
ββ) των 3,5 τόνων για οχήματα κατηγορίας Ο2,
γγ) των μεγίστων ορίων φορτίσεων που προβλέπονται

στο π.δ. 1161/1977 ή π.δ. 77/1998 για οχήματα κατηγο- ριών Ο3 και Ο4.

δ) Ωφέλιμη μάζα (Ωρ): αναγράφεται στο πεδίο (19) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται από την εξίσωση Ωρ= ΜΑΜΦΟ - AR

ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον πείρο του ημι- ρυμουλκουμένου (ΦΠρ): αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται από τεχνική μελέτη υπολογισμού των επιπτώσεων του φορτίου του ημιρυμουλκουμένου στη θέση του πείρου ζεύξης και επί των αξόνων του οχήματος, η οποία και κατατίθεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ως φορτίο για την εκτέλεση των υπολογισμών λαμβάνεται η ωφέλιμη μάζα του ημιρυμουλκουμένου όπως αυτή ορίζεται στο σημείο (δ) ανωτέρω.

Άρθρο 6
Θέση σε κυκλοφορία οχημάτων κατηγορίας Ο για μεταφορά εμπορευμάτων από ΦΔΧ και ΦΙΧ

1. Η θέση σε κυκλοφορία οχημάτων κατηγορίας Ο για μεταφορά εμπορευμάτων από φορτηγά Δημόσιας (ΦΔΧ) ή Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) είναι δυνατή εφόσον βρίσκεται ή τίθεται σε κυκλοφορία, στο όνομα του κατόχου του ελκόμενου οχήματος, έλκον όχημα κατάλληλο για την έλξη του. Η κυκλοφορία του έλκοντος χωρίς το ελκόμενο επιτρέπεται.

2. Για τη θέση σε κυκλοφορία ανεξάρτητων ελκόμενων οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης (IX) εφαρμόζονται οι δια- τάξεις του ν.δ. 49/1968 (Α ́ 294) όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (Α ́ 84) και της υπουργική απόφαση A2/29542/5347/1991 (Β ́707). Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του ελκόμενου οχήματος, στη θέση των παρατηρήσεων, αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του έλκοντος οχήματος βάσει του οποίου τέθηκε σε κυ- κλοφορία. Οι άδειες κυκλοφορίας των ελκόμενων οχη- μάτων επανεκδίδονται σε περίπτωση αντικατάστασης του έλκοντος οχήματος βάσει του οποίου έχουν τεθεί σε κυκλοφορία.

3. Είναι δυνατή η έλξη οποιουδήποτε ελκόμενου οχήματος για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας από έλκον ΔΧ στο πλαίσιο της εκτέλεσης μεταφοράς για λογαριασμό τρίτων και εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για την έλξη.

4. Η παρ. 7 του κεφ. Ε της υπουργική απόφαση A2/29542/5347/1991 (Β ́707) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Επιτρέπεται η προσάρτηση ρυμουλκούμενου οχήματος σε ΦΙΧ αυτοκίνητο εφόσον το επάγγελμα ή η επιχείρηση του προσώπου, την οποία το ΦΙΧ αυτοκίνη- το εξυπηρετεί, απαιτεί τη χρήση των ρυμουλκούμενου αυτού και εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για την έλξη. Για το ρυμουλκούμενο που προσαρτάται εκδίδεται άδεια ανεξάρτητου ρυμουλκούμενου οχήμα- τος. Η εισφορά που καταβάλλεται υπολογίζεται με βάση το μικτό βάρος του ρυμουλκούμενου που προσαρτάται σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 2 του ν. 49/1968 όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973».

5. Η παρ. 8 του κεφ. Ε της υπουργική απόφαση A2/29542/5347/1991 (Β ́707) αντικαθίσταται ως εξής:

«8.α. Επιτρέπεται η κυκλοφορία συνδυασμών οχημά- των IX εφόσον: α) για τα ρυμουλκούμενα έχουν εκδο- θεί άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, β) ο κάτοχος των αδειών κυκλοφορίας των δύο οχημάτων είναι ίδιος και γ) πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για την έλξη.

Ειδικά για την περίπτωση επιχειρήσεων που ασχο- λούνται με δραστηριότητες φύλαξης και στάθμευσης σκαφών αναψυχής/λέμβων επιτρέπεται η έλξη ρυμουλ- κούμενων μεταφοράς σκαφών αναψυχής/λέμβων δια- φορετικού κατόχου, με το ΦΙΧ της επιχείρησης με σκοπό την καθέλκυση και ανέλκυση των σκαφών/λέμβων, με τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α) και β) του προη- γούμενου εδαφίου.

β. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς την προϋπόθεση το επάγγελμα ή η επιχείρηση την οποία το ΦΙΧ εξυπηρε- τεί να απαιτεί τη χρήση των κατωτέρω ρυμουλκούμενων, ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους να έλκουν:

α) ρυμουλκούμενα των οποίων η ΜΑΜΦΟ δεν υπερ- βαίνει τα 750 χλγ. (οχήματα υποκατηγορίας 01) μεταξύ των οποίων και τροχόσπιτα,

β) ρυμουλκούμενα των οποίων η ΜΑΜΦΟ δεν υπερ- βαίνει τα 3500 χλγ. (οχήματα υποκατηγορίας 02) για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για μη εμπορική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου αυτού και τροχόσπιτα.

Η έλξη των ρυμουλκούμενων αυτών μπορεί να γίνεται και από ΦΙΧ που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του ρυμουλκούμενου».

Άρθρο 7
Θέση σε κυκλοφορία οχημάτων κατηγορίας Ο ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων

Για τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων κατηγορίας Ο ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευ-

25424 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2303/12.06.2019

μάτων, δεν απαιτείται η ύπαρξη έλκοντος οχήματος στο όνομα του κατόχου του ελκόμενου οχήματος.

Άρθρο 8
Θέση σε κυκλοφορία οχημάτων κατηγορίας Ο ελκόμενα από οχήματα κατηγορίας Μ1 (Ε.Ι.Χ.), Μ2 και Μ3

1. Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) και Λεωφορεία αυτοκίνητα επιτρέπεται να έλκουν, υπό τους όρους της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και του άρθρου 5 της πα- ρούσας απόφασης, ρυμουλκούμενα οχήματα των υπο- κατηγοριών Ο1 και Ο2 για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα του άρθρου 3 και φέ- ρουν τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του άρθρου 4 και του Παραρτήματος.

2. Οδηγός αυτοκινήτου της παρ. 1.α που έλκει ρυμουλ- κούμενο όχημα της υποκατηγορίας Ο1 ή Ο2 κατά τα ορι- ζόμενα της παρούσας οφείλει να φέρει και να επιδεικνύει, εφόσον ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου, άδεια κυκλοφορίας του έλκοντος και του ρυμουλκούμενου οχήματος όπου, για την απόδειξη πλήρωσης των προϋ- ποθέσεων έλξης των διατάξεων της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 5, είναι συμπληρωμένοι οι απαραίτητοι εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί.

3. Στα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα προσαρτώνται:
α) οχήματα υποκατηγορίας Ο1
β) οχήματα υποκατηγορίας Ο2 για τη μεταφορά αλό-

γων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλε- τών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για ερασιτεχνική και αθλητική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου του Ε.Ι.Χ. και τροχόσπιτα,

4. Λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 επιτρέπεται να έλκουν ρυμουλκούμενα των υποκατηγοριών Ο1 και Ο2 μόνο για μεταφορά αποσκευών.

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις κυκλοφορούντων οχημάτων κατηγορίας Ο

1. Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκη- σης υποχρεούνται εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση

σε ισχύ της παρούσας να εκδώσουν άδειες κυκλοφορί- ας και κρατικές πινακίδες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο ειδικής χρήσης-ειδι- κού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με άδειες κυκλοφορίας ή ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης υποχρεούνται εντός διαστή- ματος εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση της παρού- σας να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

3. Άδειες κυκλοφορίας ελκόμενων οχημάτων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ως μέρος ενιαίου συρμού Δη- μόσιας ή Ιδιωτικής Χρήσης, δύναται να αντικατασταθούν με άδειες κυκλοφορίας ανεξάρτητων ελκόμενων οχημά- των σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Οι άδειες κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων αντικαθίστανται υποχρεωτικά με άδειες κυκλοφορίας ανεξάρτητων ελ- κόμενων οχημάτων, εφόσον πρόκειται να εκδοθεί: α) δεύτερη άδεια κυκλοφορίας ελκόμενου βάσει του ίδιου έλκοντος ή β) νέα άδεια κυκλοφορίας κατόπιν μεταβίβα- σης από οποιαδήποτε αιτία του συρμού ή οχήματος που αποτελεί μέρος του συρμού ή γ) νέα άδεια κυκλοφορίας κατόπιν αντικατάστασης οχήματος που αποτελεί μέρος του συρμού.

4. Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγο- ριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, ο κάτοχος ή ιδιοκτή- της των οχημάτων αυτών οφείλει να την αντικαταστήσει με αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας. Στην περίπτωση μη χρήσης της διάταξης σύνδεσης, αυτή θα πρέπει να αποσπάται ή αναδιπλώνεται. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για οχήματα που φέρουν διάταξη σύνδεσης εκ κατασκευής.

Άρθρο 10 Καταργούμενες διατάξεις

Το άρθρο 5 της υπουργική απόφαση ΣΤ-1831/78 (Β ́72) καθώς και η υπουργική απόφαση 16823/1978 (Β ́524) καταργούνται.

Τεύχος B’ 2303/12.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25425


( )

25426 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2303/12.06.2019

Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, πλην των διατάξεων που αφορούν στα οχή- ματα κατηγορίας Ο ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, των οποίων η ισχύς αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 7 Ιουνίου 2019 Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. *02023031206190008*

 

Χορηγοι-Υποστηρικτες

 

makina

megasoft

samarina

Computer Center


otse

opap

BluCaffe-logo c